UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie marki VIVALDI MEBLE na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu: promowanie produktów branży meblowej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 500 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 300 420.00 PLN

Beneficjent: VIVALDI MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA