Polityka ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Vivaldi Meble Sp. z o.o. SK z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475.
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
2. Administrator   dokłada   szczególnej   staranności   w   celu   ochrony   interesów   osób,   których   dane   dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (założenie Konta Klienta) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy tj. niemożliwością  dokonywania przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym: vivaldimeble.pl.
4. Przekazane przez Klienta dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, siedziby lub dostawy, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury (NIP przetwarzane są w celach wskazanych poniżej.
5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
6. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto).
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
c. wyrażenie przez Klienta opinii (komentarza) o zawartej Umowie Sprzedaży lub przedmiocie Umowy Sprzedaży.

7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
c. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa  powyżej jest wymogiem umownym oraz może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym, a ich niepodanie w takich przypadkach będzie uniemożliwiać zawarcie danej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
9. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora). W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży lub przedmiocie Umowy Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.
10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do PUODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie.
12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: sklep@vivaldimeble.pl.
13. Sklep lub Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i Strony Internetowej.
14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
15. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

     a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
     b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.